عکاسی آسمان شب

مدرس مهدی حیدری

سر فصل هاى ورك شاپ
تاریخچه عکاسی در شب
عکاسی مناظر شب
عکاسی اسمان شب
الودگی نوری و اسمان های تاریکابزار عکاسی .

بازگشت به بالا